Herbaciarnia Czartoryska | Regulamin i Polityka Prywatności
15761
page-template-default,page,page-id-15761,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-4,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

REGULAMIN

 

Regulamin sklepu internetowego Herbaciarnia Czartoryska.

WŁAŚCICIEL SKLEPU

Przedsiębiorca Kamil Wałęga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Herbaciarnia Czartoryska, ul. Al. Królewska 4, 24-100 Puławy, REGON 432640481  wpisany do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

KONTAKT

Dane teleadresowe:

Herbaciarnia Czartoryska,

Al. Królewska 4,

24-100 Puławy

www.herbaciarniaczartoryska.pl

herbaciarnia.czartoryska@gmail.com

Numer konta bankowego:  mBank  69 1140 2004 0000 3102 7708 9466 

Słownik użytych pojęć:

Regulamin – pochodna prawa stanowionego, na którą składa się zbiór obowiązków, nakazów, zakazów itd., normujących zachowanie się podmiotu podporządkowanego organowi nadrzędnemu (którego często ów regulamin jest dziełem).

Klient – uczestnik rynku korzystający z oferowanych tam dóbr i usług. Może być to pojedyncza osoba fizyczna, osoba prawna lub inna organizacja skupiające różne osoby.

Konsument – bezpośredni i ostatecznym użytkownik dóbr i usług oferowanych przez rynek, który z nich korzysta.

Konsument (definicja – Kodeks Cywilny) – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.herbaciarniaczartoryska.pl za pośrednictwem którego Klient może zapoznać się z ofertą oraz złożyć Zamówienie.

Towar – asortyment produktów zaprezentowanych na  www.herbaciarniaczartoryska.pl

Zamówienie – oświadczenie woli klienta, którego następstwem jest zawarcie Umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży (Umowa) – zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego, „przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”. Umowa sprzedaży jest czynnością prawną wzajemną, konsensualną, zobowiązującą, odpłatną i kauzalną.

Klient hurtowy – osoba fizyczna, osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą (w szczególności działalność „branżową” na rynku herbat i kaw) dokonująca za pośrednictwem Sklepu internetowego  www.herbaciarniaczartoryska.pl zakupów w ilościach hurtowych.

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin przedstawia zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.herbaciarniaczartoryska.pl a w szczególności składania Zamówień, zapłaty za Towar, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi. Określa uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

Zamówienia

 • Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego www.herbaciarniaczartoryska.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • Skuteczne złożenie Zamówienia nie wiąże się z koniecznością rejestrowania się.
 • Skuteczne złożenie Zamówienia przez Klienta hurtowego wymaga zalogowania do panelu „klient hurtowy”.
 • Właściciel Sklepu www.herbaciarniaczartoryska.pl zastrzega sobie prawo do przeznaczenia części oferty dostępnej w Sklepie tylko dla Klientów hurtowych.
 • Klient, który dokona rejestracji ma dostęp do swojego konta w Sklepie internetowym www.herbaciarniaczartoryska.pl, co umożliwia np. wgląd w historie zamówień.
 • W procesie składania Zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z obowiązującym w Sklepie internetowym www.herbaciarniaczartoryska.pl Regulaminem oraz, że wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 • Ceny Towarów w Sklepie internetowym www.herbaciarniaczartoryska.pl podawane są w złotych polskich. Prezentowane są dwa poziomy cen. Cena brutto tzn. zawierająca należny podatek VAT i netto tzn. nie zawierająca należnego podatku VAT.
 • Do ceny Towarów doliczane są koszty dostawy. Informacja o kosztach dostawy podawana jest w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia to składowa ceny Towarów oraz kosztów dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
 • Cennik dostaw znajduje się w zakładce „Sposoby płatności i transport” i stanowi zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 • Klient ma możliwość uiszczenia ceny za Towar w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);

b) gotówką w momencie odbioru osobistego Towaru.

 • Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem otrzymania Zamówienia.
 • Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w pkt.12 zawierana jest Umowy sprzedaży.
 • Ostateczna wartość Zamówienia zostaje ustalona po jego zrealizowaniu w magazynie właściciela Sklepu. Wszelkie zmiany Zamówienia w stosunku do Zamówienia złożonego przez Klienta (wynikające np. z braku danego asortymentu) muszą być przez niego zaakceptowane, przed dokonaniem płatności i wysyłką Towaru.
 • Zamówienia są wysyłane od poniedziałku do piątku.

 

Dostawa zamówionego Towaru

 • Właściciel Sklepu zobowiązuje się do dostarczenia Towaru bez wad.
 • Przy dostawie zamówionego Towaru, zaleca się, aby Klient sprawdził przesyłkę lub przynajmniej jej zewnętrzny stan (w szczególności taśmy zabezpieczające). Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń przeciwko przewoźnikowi.
 • Podstawą przyjęcia reklamacji jest sporządzony przez przewoźnika protokół potwierdzający dostarczenie uszkodzonej przesyłki.
 • Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki a o zaistnieniu takiej sytuacji powinien niezwłocznie poinformować Właściciela sklepu.
 • Zgodnie z art. 548. § 1 Kodeks cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

 

Odstąpienie od umowy (zwrot Towaru)

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik , a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczone osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy;

dla pozostałych umów – od dnia zawarcia.

 • Konsument może odstąpić od umowy, składając Właścicielowi sklepu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu.

 

Gwarancja

 • Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.
 • Jeżeli zakupiony Produkt objęty jest gwarancją producenta lub innego podmiotu, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do niego.

 

 Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży.(formularz zwrotu sklep HC)

 • Oświadczenie może być wysłane do Właściciela sklepu drogą elektroniczną na konto email – herbaciarnia.czartoryska@gmail.com
 • Właściciel sklepu niezwłocznie prześle Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • Właściciel sklepu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (Towaru).
 • Właściciel sklepu dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Właściciel sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy (Towaru) z powrotem.
 • Jeżeli Konsument wybierze sposób dostarczenia rzeczy (Towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela sklepu, gwarantujący bezpieczny zwrot towaru (szkło), Właściciel sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz (Towar) Właścicielowi sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Rzecz (Towar) powinna być zapakowana w sposób, który zagwarantuje jej bezpieczny transport.
 • Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Reklamacje i procedura reklamacyjna

 • Właściciel sklepu jako sprzedawca odpowiada przed Konsumentem z tytułu rękojmi za wady dostarczonej rzeczy (Towaru) zgodnie z art.556 Kodeksu Cywilnego.
 • Korzystając z rękojmi, kupujący (Klient/Konsument) może odstąpić od umowy, chyba że sprzedawca usunie wady, albo wymieni rzecz na wolną od wad. Kupujący może także żądać od sprzedawcy obniżenia ceny w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad (art. 560 kc.).
 • Z tytułu rękojmi za wady fizyczne, uprawnienia wygasną po upływie roku , licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana (Art. 568 § 1 kc.).
 • Reklamacje należy kierować do Właściciela sklepu wysyłając formularz reklamacyjny na wskazane poniżej konto:

herbaciarnia.czartoryska@gmail.com

 

Polityka prywatności

 

 • Dane Klientów są przetwarzane przez Właściciela sklepu w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu a w szczególności w celu:

*przechowania danych osobowych klienta w bazie klientów,

*zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,

*zaksięgowania zawartej umowy w informatycznym systemie księgowym Serwisu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii umów zawieranych przez Serwis,

*Doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie.

*Wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru

 • Podanie danych Klienta jest wymagane w procesie składania i realizacji Zamówienia.
 • Klient ma wgląd w udostępnione Właścicielowi sklepu dane osobowe, może je aktualizować lub zażądać ich przetwarzania.

 

I. Warunki korzystania ze e-sklepu Herbaciarnia Czartoryska

Właścicielem sklepu i Administratorem danych jest Herbaciarnia Czartoryska Kamil Wałęga, ul. Al. Królewska 4, 24-100 Puławy. Korzystanie ze sklepu Herbaciarnia Czartoryska oznacza akceptację zasad naszej Polityki Prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek punktem, prosimy o nie korzystanie z naszych usług on-line.

II. Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Herbaciarnia Czartoryska on-line wymaga podania w odpowiednim formularzu swoich danych teleadresowych.

III. Przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie podane przez Państwa dane pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany, jest ona dobrze zabezpieczona.
Nigdy nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, nigdy też nie wykorzystujemy ich do innych celów niż te, bezpośrednio związane ze sklepem, czyli realizacji zamówień. Wszystkie podane przez Państwa informacje możecie w każdej chwili zmienić lub usunąć.  W tym celu należy skontaktować się z administratorem strony www pisząc na adres e-mailowy: herbaciarnia.czartoryska@gmail.com.

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym  kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim, firmom informatycznym, firmom obsługującym system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: RODO  art. 6 ust. 1 ptk B.

Każdy użytkownik ma prawo do skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

IV. Dane przetwarzane potrzebne do realizacji zamówienia

Dane przetwarzane do potrzeb realizacji zamówienia.W momencie składania zamówienia będziemy prosić o podanie:

 • imienia i nazwiska
 • adresu pocztowego
 • adresu e-mail
 • numeru telefonu

Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
 3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Ochrona Danych Osobowych – Jak dbamy o Twoje dane?

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO” ) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • – przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • – zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • – adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • – przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI I TRANSPORT

Sposoby płatności:

Do Państwa wyboru pozostawiamy następujące formy płatności:

a) przelew – płatność on-line obsługiwana przez przelewy24.pl

b) pobranie – płatność uiszczana przy odbiorze towaru,

c) karta kredytowa Visa/ MasterCard (płatność obsługiwana przez przelewy24.pl)

 

Sposoby dostawy:

1. Kurier K-EX EXPRESS – 14,00 zł

2. Kurier DHL – 19,00

3. Odbiór osobisty – 0zł

4. płatność przelew + element niestandardowy – 21,00

5. pobranie + element niestandardowy – 27,00

*element niestandardowy – porcelana, szkło itp.

 

Zgodnie z deklaracją wykonawcy usługi (DHL Polska) paczka zostanie dostarczona na drugi dzień roboczy** po nadaniu.

W trakcie odbioru przesyłki Kupujący ma prawo w obecności kuriera sprawdzić jej stan techniczny. Należy zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania a w szczególności taśm zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi i skontaktować się z Działem Sprzedaży HC. Podstawą zgłoszenia reklamacyjnego jest sporządzony przez kuriera protokół szkody.

 

Postanowienia końcowe

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem sklepu, a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem sklepu, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela sklepu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawa o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 • Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 • Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  1. telefon: +48 500 559 273
  2. e-mail: herbaciarnia.czartoryska@gmail.com
  3. pisemnie na adres: Herbaciarnia Czartoryska, ul. Al. Królewska 4, 24-100 Puławy
 • Nazwa Sklepu internetowego Herbaciarnia Czartoryska, adres pod którym jest dostępny: www.herbaciarniaczartoryska.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 września 2017roku, aktualizacja: 23 maj 2018r.